ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II năm 2020

Đăng bởi - Phòng CNTT

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II năm 2020 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Nội dung công khai thông tin tài chính Quý II/2020 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên :  

Bảng cân đối kế toán.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán

Có thể bạn quan tâm