ViEn
Đơn vị thành viên
Đơn vị Trực thuộc

Văn phòng đại diện tại Nhật Bản

Địa chỉ: Yokohama shi, Nishiku, Kita saiwai 1-11-5 KS Bldg 6F.

Tel: 045-287-0652

Email: satra-japan@basil.ocn.ne.jp