ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Satra Thái Sơn

STS

 logo

 

Địa chỉ: 3 Đường 3 Tháng 2, phường 11, quận 10

Điện thoại: (+84-8) 3818 1112 – Fax: (+84-8) 3929 1693

Website: satrathaison.com.vn