ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Đăng

Địa chỉ: 53 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 058 3 522255