ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Công bố thông tin tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018

Đăng bởi - Phòng CNTT

Công bố thông tin tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên

Căn cứ nghị quyết số 100/NQHĐTV 46.19-TCT ngày 27/3/2019 của Hội Đồng thành viên Tổng Công ty về việc công bố thông tin tình hình thực hiện sắp xếp  đổi mới doanh nghiệp năm 2018 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên

 

CongBoThongTinSapXepDN2018

Có thể bạn quan tâm