Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM được tổ chức vào ngày 06/02/2017

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM được tổ chức vào ngày 06/02/2017 như sau:

Click vào đây để download thông báo

 

TBDauGia_VLXD_TTNT_TPHCM