Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình

1. Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá: 30.000 cổ phần

Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 30.000 cổ phần

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3.Giá khởi điểm: 13.900 đồng/cổ phần

4.Tổng số nhà đầu tư đăng ký: 02 nhà đầu tư

5.Tổng số nhà đầu tư tham gia bỏ phiếu: 02 nhà đầu tư

- Nhà đầu tư cá nhân: 02 nhà đầu tư

- Nhà đầu tư tổ chức: 00 nhà đầu tư

6.Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu

7.Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 30.000 cổ phần

8.Khối lượng đặt cao nhất: 20.000 cổ phần

9.Khối lượng đặt thấp nhất: 10.000 cổ phần

10.Giá đặt mua cao nhất: 13.900 đồng/cổ phần

11.Giá đặt mua thấp nhất: 13.900 đồng/cổ phần

12.Giá đấu thành công cao nhất: 13.900 đồng/cổ phần

13.Giá đấu thành công thấp nhất: 13.900 đồng/cổ phần

14.Giá đấu thành công bình quân: 13.900 đồng/cổ phần

15.Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư

- Nhà đầu tư cá nhân: 02 nhà đầu tư

- Nhà đầu tư tổ chức: 0 nhà đầu tư

16.Tổng số lượng cổ phần bán được: 30.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

17.Tổng giá trị cổ phần bán được: 417.000.000 đồng