Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2017

Thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính Phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/04/2015 của Bộ KHĐT hướng dẫn về việc công bố thông tin của Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Báo cáo công khai thông tin tài chính hợp nhất năm 2016

Báo cáo công khai thông tin tài chính hợp nhất năm 2016 của Satra.

Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2016

Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2016

Công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Tuyển dụng nhân viên bán hàng, thu ngân

Satrafoods tuyển dụng nhân viên bán hàng

Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2015

Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2015

Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2014

Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2014

Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2013 của các công ty có vốn góp của Tổng Công ty

Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2013 của các công ty có vốn góp của Tổng Công ty

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013